Property Location: Vaishali Nagar

100 Sq Yards Duplex

Vaishali Nagar West, Jaipur

₹ 1.10

Crore

3BHK
2400 ft²
3

100 Sq Yards Duplex

Vaishali Nagar West, Jaipur

₹ 98

Lac

3BHK
2400 ft²
3

75 Sq Yards Duplex

Vaishali Nagar West, Jaipur

₹ 71

Lac

3BHK
1600 ft²
3

213 Sq Yards Duplex

Vaishali Nagar West, Jaipur

₹ 3.50

Crore

4BHK
4800 ft²
5

150 Sq Yards Duplex

Vaishali Nagar West, Jaipur

₹ 2.50

Crore

4BHK
3400 ft²
4

122 Sq Yards Duplex

Vaishali Nagar West, Jaipur

₹ 1.20

Crore

3BHK
2800 ft²
4

144 Sq Yards Duplex

Vaishali Nagar West, Jaipur

₹ 1.60

Crore

3BHK
2800 ft²
3

200 Sq Yards Duplex

Ajmer Road, Jaipur

₹ 2.50

Crore

5BHK
4500 ft²
6

Parth Planet

Vaishali Nagar, Jaipur

₹ 45

Lac

3 BHK Flats
1282 ft²
2

Parth Planet

Vaishali Nagar, Jaipur

₹ 35

Lac

2 BHK Flats
942 ft²
2