Property Location: Pratap Nagar

Parth Empire (A & B)

Pratap Nagar, Jaipur

₹ 33

Lac

2/3 BHK
1300 ft²
2